Sử Dụng VPS

Hướng dẫn tải torrent trên VPS linux bằng Deluge

Deluge là một phần mềm Torrent dạng client, dùng để download và upload (giữ seed) các tập tin torrent. Nó tương tự như uTorrent quen thuộc trên Windows, hay Transmission trên Linux. Deluge có đầy đủ tính năng như các torrent client khác, như:

 • Quản lý các file torrent
 • Tải về và chia sẻ file torrent thông qua mạng internet
 • Giao diện được thiết kế theo nhiều phong cách
 • Mã hóa dữ liệu, đặt mật khẩu bảo vệ file
 • Dung lượng cài đặt nhỏ
 • Quản lý, xem thông tin file torrent …

Hướng dẫn tải torrent trên VPS linux bằng Deluge

Bài này mình hướng dẫn tải torrent trên VPS linux bằng Deluge trên vps linux

Cần chuẩn bị

 • 1 Vps chạy Ubuntu
 • Bitvise SSH hoặc Putty (để kết nối ssh)

Tiến hành cài đặt

Ta gõ vào Terminal

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
sudo adduser --disabled-password --system --home /var/lib/deluge --gecos "SamRo Deluge server" --group deluge
sudo touch /var/log/deluged.log
sudo touch /var/log/deluge-web.log
sudo chown deluge:deluge /var/log/deluge*
sudo apt-get update
sudo apt-get install deluged
sudo apt-get install deluge-webui
sudo nano /etc/default/deluge-daemon

Thêm đoạn sau vào

# Configuration for /etc/init.d/deluge-daemon
# The init.d script will only run if this variable non-empty.
DELUGED_USER="deluge"
# Should we run at startup?
RUN_AT_STARTUP="YES"
sudo nano /etc/init.d/deluge-daemon

Thêm đoạn sau vào

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     deluge-daemon
# Required-Start:  $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:   $local_fs $remote_fs
# Should-Start:   $network
# Should-Stop:    $network
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Daemonized version of deluge and webui.
# Description:    Starts the deluge daemon with the user specified in
#          /etc/default/deluge-daemon.
### END INIT INFO

# Author: Adolfo R. Brandes 
# Updated by: Jean-Philippe "Orax" Roemer

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="Deluge Daemon"
NAME1="deluged"
NAME2="deluge"
DAEMON1=/usr/bin/deluged
DAEMON1_ARGS="-d"       # Consult `man deluged` for more options
DAEMON2=/usr/bin/deluge-web
DAEMON2_ARGS=""        # Consult `man deluge-web` for more options
PIDFILE1=/var/run/$NAME1.pid
PIDFILE2=/var/run/$NAME2.pid
UMASK=022           # Change this to 0 if running deluged as its own user
PKGNAME=deluge-daemon
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$PKGNAME

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON1" -a -x "$DAEMON2" ] || exit 0

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$PKGNAME ] && . /etc/default/$PKGNAME

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
[ -f /etc/default/rcS ] && . /etc/default/rcS

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions

if [ -z "$RUN_AT_STARTUP" -o "$RUN_AT_STARTUP" != "YES" ]
then
  log_warning_msg "Not starting $PKGNAME, edit /etc/default/$PKGNAME to start it."
  exit 0
fi

if [ -z "$DELUGED_USER" ]
then
  log_warning_msg "Not starting $PKGNAME, DELUGED_USER not set in /etc/default/$PKGNAME."
  exit 0
fi

#
# Function to verify if a pid is alive
#
is_alive()
{
  pid=`cat $1` > /dev/null 2>&1
  kill -0 $pid > /dev/null 2>&1
  return $?
}

#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been started
  #  1 if daemon was already running
  #  2 if daemon could not be started

  is_alive $PIDFILE1
  RETVAL1="$?"

  if [ $RETVAL1 != 0 ]; then
    rm -f $PIDFILE1
    start-stop-daemon --start --background --quiet --pidfile $PIDFILE1 --make-pidfile \
    --exec $DAEMON1 --chuid $DELUGED_USER --user $DELUGED_USER --umask $UMASK -- $DAEMON1_ARGS
    RETVAL1="$?"
  else
    is_alive $PIDFILE2
    RETVAL2="$?"
    [ "$RETVAL2" = "0" -a "$RETVAL1" = "0" ] && return 1
  fi

  is_alive $PIDFILE2
  RETVAL2="$?"

  if [ $RETVAL2 != 0 ]; then
    sleep 2
    rm -f $PIDFILE2
    start-stop-daemon --start --background --quiet --pidfile $PIDFILE2 --make-pidfile \
    --exec $DAEMON2 --chuid $DELUGED_USER --user $DELUGED_USER --umask $UMASK -- $DAEMON2_ARGS
    RETVAL2="$?"
  fi
  [ "$RETVAL1" = "0" -a "$RETVAL2" = "0" ] || return 2
}

#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been stopped
  #  1 if daemon was already stopped
  #  2 if daemon could not be stopped
  #  other if a failure occurred

  start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --user $DELUGED_USER --pidfile $PIDFILE2
  RETVAL2="$?"
  start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --user $DELUGED_USER --pidfile $PIDFILE1
  RETVAL1="$?"
  [ "$RETVAL1" = "2" -o "$RETVAL2" = "2" ] && return 2

  rm -f $PIDFILE1 $PIDFILE2

  [ "$RETVAL1" = "0" -a "$RETVAL2" = "0" ] && return 0 || return 1
}

case "$1" in
 start)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME1"
  do_start
  case "$?" in
   0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
   2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 stop)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME1"
  do_stop
  case "$?" in
   0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
   2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 restart|force-reload)
  log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME1"
  do_stop
  case "$?" in
   0|1)
   do_start
   case "$?" in
     0) log_end_msg 0 ;;
     1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
     *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
   esac
   ;;
   *)
    # Failed to stop
   log_end_msg 1
   ;;
  esac
  ;;
 *)
  echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  ;;
esac

:
sudo chmod a+x /etc/init.d/deluge-daemon
sudo update-rc.d deluge-daemon defaults
sudo reboot -h now
Login: https://yourip:8112 (bạn thêm :8112 vào sau ip vps)
Default password: deluge

Chúc bạn thành công !

Post Comment