Sử Dụng VPS

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

ionCube Loader là thư viện PHP dùng với những file được mã hóa bởi phần mềm ionCube Encoder.

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

1. Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

php -v

Output trả về có thể tương tự như sau:

PHP 7.1.20 (cli) (built: Jul 20 2018 08:41:03) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.1.20, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 7.1

Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules => /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value

Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 7.1 vào thư mục /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.1.so /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 7.1, hãy thay thế tên file tương ứng.

3. Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

Mở file cấu hình PHP

nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.1.so

Khởi động lại service

reboot

4. Kiểm tra kết quả

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, khi sử dụng lệnh php -v bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện

Vậy là xong rồi đấy.

Chúc bạn thành công.

Post Comment