Sử Dụng VPS

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod (Linux, Nginx, MariaDB MySQL và PHP-FPM) trên VPS CentOS

Centmin Mod là một LEMP (Linux, Nginx, MariaDB MySQL and PHP-FPM) web stack cho CentOS được viết bởi George Liu (eva2000) kết hợp thêm với shell menu dùng để quản lý VPS rất tiện dụng, dễ dàng sử dụng.

Centmin Mod sẽ tự cài đặt các thành phần sau:

  • Nginx 1.9.3 (https / SPDY SSL + ngx_pagespeed + Lua/LuaJIT support)
  • PHP 5.4.44 (php-fpm) with support for PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, and PHP 7.0
  • MariaDB 10.0.x MySQL performance fork (MariaDB 10.1.x soon)
  • PHP opcode cache: Zend OpCache 7.0.5+, APC Cache 3.13, Xcache 3.2.0
  • Memcached Server 1.4.24 + Memcache 3.0.8 PHP Extension
  • Libmemcached 1.0.18 + Memcached 2.2.0 PHP Extension
  • Multi-threaded compression: pigz, pbzip2, lbzip2, plzip, p7zip (optional)
  • CSF Firewall
  • Pure-FTPD Virtual FTP User support

Tất nhiên bạn có toàn quyền quản lý những thành phần này để làm sao phù hợp nhất với mục đích sử dụng VPS.

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod

Centmin Mod không hoạt động cùng với WHM/Cpanel, Plesk hoặc DirectAdmin nên bạn cần chuẩn bị một VPS mới tinh để cài đặt.

Tốt nhất bạn nên chuẩn bị VPS với ít nhất 512MB RAM cho CentOS 6.x, 2GB cho CentOS 7.x.

Tất cả các thao tác bên dưới cần thực hiện với quyền root khi login bằng SSH.

Bạn có thể xem video toàn bộ quá trình cài đặt Centmin Mod bên dưới:

Tải về phiên bản mới nhất của Centmin Mod
curl -sL https://centminmod.com/installer.sh | bash

Sau đó, script sẽ tự động cài đặt, bạn không phải nhập bất cứ thông tin gì cả. Thời gian cài đặt có thể kéo dài 30 phút tùy cấu hình VPS.

Cuối cùng, nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ nhận được thông tin Memcached Server Admin Login và MySQL root password. Nhớ lưu lại thông tin này để sử dụng sau này.

Sử dụng Centmin Mod

Để truy cập vào menu quản lý của Centmin Mod, bạn hãy dùng lệnh

centmin

Tiếp theo, hãy chọn option tương ứng, từ 1 – 24 và bắt đầu sử dụng.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Post Comment